<strong>Biuro Podróży DAMAR</strong> szkolne wycieczki <br />jednodniowe i wielodniowe
(12) 422 84 59 12 422 39 47 605 679 466
Biuro Podróży DAMAR » Edukacyjne wycieczki szkolne

Edukacyjne wycieczki szkolne

Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży -
wspieranie dydaktycznej i wychowawczej funkcji szkoły

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

Wspieranie wychowawczej funkcji szkoły w zakresie kształtowania tożsamości kulturowej regionalnej i europejskiej, rozwijania umiejętności bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Promocja zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwa, kulturoznawstwa, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz promocja zachowań prozdrowotnych.

Program w swoim założeniu jest wielopłaszczyznowy, obejmuje zarówno aspekt edukacyjny, wychowawczy oraz rekreacyjno-relaksacyjny.II. CELE PROGRAMU:

 1. Edukacyjne:
  • Praktyczna weryfikacja wiedzy nabytej na lekcjach oraz jej wzbogacenie w zakresie geografii, historii, kultury i ekologii;
  • Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i interpretacji zjawisk przyrody, procesów historycznych;
  • Stymulowanie aktywności poznawczej (rozbudzenie i rozwój zainteresowań historią i przyrodą);
  • Ukazywanie zależności zjawisk i stanu środowiska od działalności człowieka (aspekt ekologiczny);
  • Rozwijanie umiejętności pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł;
  • Rozwijanie wyobraźni i twórczej ekspresji, poszerzanie zainteresowań;
  • Pokazanie odpowiednich form zachowań na szlakach turystycznych;
 2. Wychowawcze:
  • Kształtowanie szacunku do przyrody i jej piękna, do dorobku historycznego i kulturowego;
  • Kształtowanie u uczniów postawy zaangażowania wobec otaczających problemów, tworzenia poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe;
  • Budowanie relacji w grupie i kształcenie umiejętności pracy zespołowej;
  • Zaszczepienie pasji do turystyki, przezwyciężenie pasywnego spospobu spędzania wolnego czasu;
  • Zapobieganie patologiom społecznym młodych ludzi po przez kztałtowanie właściwych postaw - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, usuwanie wzajemnych niechęci i uprzedzeń, nauka nowych ról społecznych - uczestnika wycieczki;
  • Wspólnota przeżyć, więzy koleżeńskie;
 3. Rekreacyjno-relaksacyjne:
  • Promowanie aktywnych grupowych form wypoczynku;


III. ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (kalkulacja finansowa wyjazdu dokonywana jest dla 40 uczestników - pełny autokar).IV. FORMA REALIZACJI:

Wycieczki terenowo - krajoznawcze jedno lub wielodniowe, zielone, białe szkoły.
Wycieczki tematyczne przyrodnicze/historyczne
Na zamówienie możliwość poprowadzenia wycieczki w języku obcym dla klas językowych.V. OBSZAR REALIZACJI PROGRAMU:

Cała Polska i EuropaVI. PROCEDURY REALIZACJI:

Procedury są dopasowane do możliwości i potrzeb grupy wiekowej, poziomu intelektualnego uczestników. Plan wycieczki jest przemyślany i skonstruowany tak, aby był ciekawy, dynamiczny i pobudzający do samodzielnego działania.VII. METODY REALIZACJI:

 • Bezpośrednia obserwacja;
 • Słuchanie opowieści pilota-przewodnika;
 • Spotkania z ekspertem (wewnętrzni przewodnicy, kustosze muzealni);
 • Dyskusja, burza mózgów;
 • Gra dydaktyczna;
 • Quizy;
 • Konkursy – praca indywidualna i grupowa;
 • Techniki animacyjno- relaksacyjne


VIII. EFEKTY PROGRAMU:

 • Zweryfikowanie wiedzy uzyskanej podczas zajęć szkolnych z tą zdobytą w terenie;
 • Rozbudzenie potrzeby poznania i penetrowania świata , zainteresowanie przyrodą i historią;
 • Ukształtowanie szacunku do przyrody, jej piękna, do dorobku historycznego, kulturowego wraz z postawą zaangażowania wobec otaczających problemów oraz poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe;
 • Ukształtowanie właściwych postaw, wskazanie nowych ról społecznych jako zapobieganie ewentualnym patologiom wśród młodych ludzi;
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji, formułowania spostrzeżeń i wniosków;
 • Wzbudzenie wrażliwości na piękno przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan;
 • Przezwyciężenie pasywnego spędzania wolnego czasu;
 • Przygotowanie młodego człowieka do bezpiecznego uprawiania turystyki;